prikomputila terminokolekto

Kapvortoj de PIV Versio 1.4 2005-10-21

Ĉi tio estas listo de la kapvortoj el: Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, eldono 2005 de Sennacieca Asocio Tutmonda. Estas kopio de informoj en la retejo de Edmund Grimley Evans. Mi nur ĝin iom enpaĝigis (enhave ne tuŝis).

PUBLIKA RAJTIGILO

Ĉiu, kiu ricevas kopion de ĉi tiu verko, ricevas ankaŭ la rajton trakti per ĝi laŭplaĉe, inkluzive de la rajtoj kopii kaj redistribui ĝin kun aŭ sen modifoj kaj rajtigi al aliaj homoj trakti per ĝi, sub jenaj kondioj:

(1) Ĉi tiu publika rajtigilo estu liverita kun ĉiuj kopioj.

(2) ESTAS NENIA GARANTIO. Uzantoj de ĉi tiu verko akceptas ĉiujn riskojn koncerne ian uzadon, kaj neniu aŭtoro aŭ distribuinto de ĝi ŝuldos ian kompenson por kaŭzitaj damaĝoj.

Demandojn pri ĉi tiu listo vi povas adresi al Edmund GRIMLEY EVANS , kiu helpis pretigi ĝin.

KLARIGOJ

La aranĝo de ĉi tiu listo similas al la aranĝo en la presita vortaro, sed ĝi estas iom simpligita por faciligi aŭtomatan pritraktadon.

Linioj, kiuj komenciĝas per '' estas komentoj.

Por montri ŝanĝon de uskleco estas '\~' anstataŭ ekzemple '(a)~' aŭ '(A)~', por ke parentezo signu nur variantojn.

Por apartigi kapvortojn estas ';' anstataŭ ',', ĉar ',' aperas ankaŭ en kapvortoj (en plurvortaj esprimoj kaj en kemiaj nomoj).

Aplikiĝis diversaj reguligoj kaj simpligoj, ĉefe ĉe alternativoj. Ekzemple:

arkitrav/o (-rĥ) -> arkitrav/o; arĥitrav/o fid/i: mia(via...)~e -> mia~e; via~e; ... helic/o: alfa-~o (α-~o) -> alfa-~o; α-~o help/i: ~i sin, al si -> ~i sin; ~i al si linear/a: du, tri, ... plur~a -> du~a; tri~a; ...; plur~a v: duobla aŭ ĝermana ~o -> duobla ~o; ĝermana ~o

Ĉi tiu dosiero devenas de la dosieroj uzitaj por la eldono de 2002, sed post apliko de kelkaj korektoj cele al la sekva eldono. La konvertado al simpla teksto okazis laŭ iom komplika vojo kun multe da homa interveno, do eble okazis eraroj aŭ miskonvertoj. Poste mi aktualigis la liston per la korektoj el http://satesperanto.free.fr/aktuale/NPIV-Korektendoj.pdf ("Dua versio de la 2004/12/06"). La fina rezulto devus respondi al la enhavo de la eldono de 2005. Se vi rimarkos evidentan eraron aŭ diferencon inter ĉi tiu listo kaj la presita vortaro, bonvolu atentigi min, sed kontrolu unue, ke vi havas la plej novan version de ĉi tiu dosiero.

Edmund GRIMLEY EVANS

PIV-kapvortoj

a
volvita ~
~boco
-a
~-vorto
Aaron/o
Abadon/o
abak/o
abandon/o
~i
~ismo
abat/o
~eco
~ejo
~ino
abatis/o
abazi/o
abdik/i
~o
abdomen/o
abdukci/o
abduktor/o
abel/o
~a
~ejo
~isto
~ujo
~kesto
Abelard/o
aberaci/o
~i
abevili/o
abi/o
balzama ~o
blanka ~o
Hispania ~o
skvama ~o
~aro
abiogenez/o
abisen/o
\~io; \~ujo
abism/o
~a
en~iĝi
Abiŝag
abiturient/o
abĵur/i
ablaci/o
ablativ/o
abnegaci/o
~i
Abner/o
abnorm/a
aboc/o
~olibro
abol/i
~o
~ismo
abolici/i
abomas/o
abomen/i
>Ceven/oj
cezalpini/o
Cezar/o
\~a
~i
~ismo
Cezare/o
cezi/o
cezur/o
cgs; C.G.S.
ci
~a
~umi
cian/o
~ato
~ido
metila ~ido
~orato; ~orito
izo~ato
izotio~ato
tio~ato
~
~(o)fitoj
~ozo
ciane/o
cianhidrin/o
cianokobalamin/o
cianur/o
~ata acido
Cibel/o
cibernetik/o
cibet/o
cibori/o
cic/o
~umo
~oida
cicer/o
Ciceron/o
cicindel/o
Cid/o
cidar/o
Cidon/o
cidoni/o
Ĉinia ~o
ordinara ~o
~arbo; ~ujo
~bero
flor~o
cidr/o
cifer/o
~a
~i
~eca
~ecigi
~ecigilo
rond~e
cifoskolioz/o
cifoz/o
cigan/o
~a
cigar/o
~ejo
~eto
~ingo
~ist(in)o
~ujo
cigared/o
~ingo< ~ema
~igi
ĉirkaŭ~i
fliŝ/o
floem/o
flog/o
flogiston/o
flok/o
~a
~igi
~iĝi
~iĝado
aven~oj
sap~oj
floks/o
flor/o
~a
~i
~ado
~aĵo
~ejo
~eto
~isto
~ujo
~umi
dis~i
ek~i
re~i
aglo~o
astro~o
buter~o
buter~o de la diablo
ĉirkaŭ~o
disko~o
eterno~o
flam~o
flamengo~o
kadavro~o
kasko~o
kloŝ~o
kresto~oj
kruco~oj
kukol~o
lango~o
langet~o
langet~a
maj~o
Maj~o
mir~o
neĝ~o
paper~o
radi~oj
rando~o
sango~o
simi~o
sun~o
trumpet~o
tubo~o
tubet~o
tubet~a
Flora
Floreal/o
floren/o
Florenc/o
Jagelon/oj
Jagi/o
jaguar/o
jahurt/o
jaĥt/o
jak/o
~eto
flos~o
frenez~o
pelt~o
sav~o
jakarand/o
mimozfolia ~o
Jakelin/o
Jakob/o
~ano
~ino
~isto
~ulo
jakoben/o
~ismo
jakt/o
~ado
jakut/o
\~io
jakv/o
~ujo; ~arbo
jalap/o
Brazila ~o
Hindia ~o
vera ~o
~rezino
ŝajn~o
Jalt/o
jam
~ ne
ne ~
Jamajk/o
jamb/o
~a
~ino
ĥor~o
tri~o; kvar~o; kvin~o; ses~o; sep~o
jambos/o
Jamusukr/o
Jan/o
jang/o
Jangon/o
Jangzi/o
janiĉar/o
Janj/o
janki/o
Jansen/o
\~ismo
\~isto
Januar/o
japan/o
~a
\~io; \~ujo
~igi
jar/o
>kver/
kver/i
kverel/i
~o
~ema
kverk/o
blanka ~o
daimia ~o; denta ~o
kirmesa ~o
lanuga ~o
pedunkla ~o
petra ~o
ruĝa ~o
sesila ~o
verda ~o
ileks~o
korko~o
~aro
~ido
kvest/i
~o
~isto
kvestor/o
~eco
~ejo
kvestur/o
kvi/a
~eco
kviet/a
~e
~(ec)o
~igi
~iga
~igaĵo
~igilo
~iĝi
~ismo
mal~a
ne~igebla
kvik/o
kvik/i
kvin
~a
~e
~o
~obla
~oble
~ono
~opo
~teto
~iliono
kvino/o
Kvinsland/o
kvint/o
Kvinto-Kurti/o
kvintal/o
kvintesenc/o
#kvinteto
Kvintil br>oficir/o
sub~o
ofiklejd/o
ofiur/o
~oidoj
ofri/o
abela ~o
aranea ~o
burda ~o
insekta ~o
vespa ~o
muŝa ~o
ofset/o
oft/e
~a
~eco
~iĝi
mal~e
mal~a
mal~aĵo
plej~e
plej~anto
oftalm/o
~a
~ito
~ologo
~ologio
~ometro
~oskopo
~oskopio
ogiv/o
~a
ogr/o
Ohi/o
~orivero
oho!
Oĥotsk/a
-oid/
-oide/
oj!
ojdemi/o
ojdi/o
ojstr/o
~edoj
Ojt/o
ok
~a
~o
~e
~obla
~oble
~ono
~opo
~teto
Ok/o
okapi/o >regn/o
~a
~i
~ano
~estro
inter~a
sam~ano
super~a
sub~o
bufro~o
regol/o
regolit/o
regres/i
~o
~a funkcio
~a linio
regul/o
~a
~e
~i
~aro
~eco
~igi
~igo
~iganto
~ilo; ~igilo
ekster~a
laŭ~a
mal~a; ne~a
mal~eco; ne~eco
mal~ejo
mal~igi
retro~igo
nasko~igado
termo~igo; varmo~igo
termo~igilo
Regul/o
regulator/o
Regulus/o
regurgit/o
~i
reĝ/o
\~oj
~a
~e
~i
~ado
~eco
~ejo
~id(in)o
~ino
~inedzo
~(o)lando
eks~iĝi
inter~ado
vic~o
bird~o
herbej~ino
reĝim/o
brems~o
reĝisor/o
~i
help~o
rehabilit/i
Rejkjavik/o
Re ~iĝi
el~iĝi
en~iĝi
for~iĝi
pri~i
infan~i
poŝo~isto
ŝtern/o
ŝtip/o
~aro
~arumi
~ejo
~eto
brul~o
ŝtof/o
sub~o
sub~i
triko~o
ŝtok/o
ŝton/o
~a
~aĵo
~ego
~eto
~igi
~iĝi
~umi
~hava
~plena
sen~igi
sur~a
unu~a
aer~o
angul~o
beton~o
fajro~o
fonto~o
gal~o
guto~o
konstru~o
lavo~o
lim~o
lun~o
mark~o
mejlo~o
muel~o
plat~o
rand~o
rul~o
sal~o
sap~o
tombo~o
turno~o
tuŝo~o
volbo~o
ŝtop/i
~ado
~aĵo
~iĝi
~iĝo
~iĝejo
~ilo
~ilingo
mal~i
re~i
buŝo~ilo
cerbo~i
ĵak~ilo
krop~i
pajlo~i
smirgo~ilo
tekso~i
ŝtorm/o
~a
~i
kirlo~o
neĝo~o
sablo~o
ŝtreb/o
ŝtrump/o
~eto
~oligilo; ~orubando
blu~ulino
kalson~oj
ŝtud/o
ŝtup/o
~a
~aro
~are
~areto
~arforma
~eto
~etaro
inter~o
paf~o
ŝnur~etaro
ŝu/o
ŝnura ~o
~aĉoj
~aĵo
~isto
duon~o
sen~a
bal~o
bekformaj ~oj
glit~o
laĉo~o
ligno~o
neĝo~o
polus~o
rel~o
rul~o
ŝnur~o
venus~(et)o
ŝudr/o
Ŝulamit/o
ŝuld/i
~o
~a
~anto
~ateco
~igi
~igo
~iĝi
mal~igi
sen~igi
ŝtat~o
aktiva ~o
pasiva ~o
ŝultr/o
~a
al~igi
sur~igi
tra~e
Ŝunem/o
ŝunjat/o
ŝunt/o
~i
~ado
izo~o
ŝus/i
~(ad)o
ŝuŝ/i
~o
Ŝuŝan
ŝut/i
~ado
~aĵo
~iĝi
~iĝema
~ilo
~loko
al~i
ĉirkaŭ~i
de~ilo
dis~i
el~i
el~iĝi
for~i
kun~i
super~i
sur~i
motor~ilo
ŝutr/o
lat~o
ŝvab/o
~a
\~ujo
ŝvabr/i
~ilo
~ileto
Ŝvan/o
~omo
Ŝvarc/o
~a
\~aĵo
Ŝvarcvald/o
ŝveb/i
~(ad)o
~o
~aĵo
~igi
~ero
al~i
ĉirkaŭ~i
en~i
preter~i; tra~i
ŝvel/i
~a
~(ad)o
~aĵo
~igi
~forma
mal~i
mal~a
frosto~o
brusto~i
ŝvit/o
~a
~i
~ado
~egi
~ejo
~eta
~iga
~iĝi
el~i
el~iĝi
el~aĵo
tra~iĝi
t
~o
-t/
Ta/o
\~oismo
\~oisto
tabak/o
~a
~ejo
~ismo
~isto
~ozo
~ujo
~fabriko
taban/o
~edoj
tabel/o
promocivica ~o
~aro
~eto
~igi
sur~igi
hak~o
kalkul~o
karier~o
paf~o
ver~o
viv~o
tabernakl/o
tabet/o
~a
~ulo
tabi/o
tabl/o
~a
~eto
ĉe~e
sur~o
sur~e
sur~igi
klap~o
kudro~o
nokto~o
skrib(o)~o
ŝaltar~o
tualet~o
varto~o; vindo~o
tablojd/o
Tabor/o
tabu/o
~a
~i
~eco
sen~igi
tabul/o
~oj
~i
~aĵo
~ego
~eto
afiŝ~o; avizo~o
barel~o
cel~o
cirkvita ~o
desegno~o
distribu~o
driv~o
glado~o
hak~o
klem~o
konekt~o
lav~o
palis~o
pas~o
pik~o
rul~o
salto~o
skrib~o
son~o
surfo~o
ŝak~o
ŝalt~o
tranĉ~o
vel~o
tabule/o
taburet/o
Tacit/o
taĉ/o
taĉment/o
~i
Tade/o
tadorn/o
tael/o
taft/o
tag/o
~oj
~a
~e
~iĝi
~iĝo
~daŭra
~mezo
antaŭ~o
antaŭ~mezo
ĉiu~a
ĉiu~eco
laŭ~e
post~mezo
super~o
unu~a
unua~a
bazar~o
fasto~o
festo~o
labor~o
maj~o
long~a
mallong~a
naskiĝ~o; nasko~o
plen~o
ripoz~o
taget/o
taĝet/o
taĝik/o
\~io; \~ujo
Taĝ-Mahal/o
Tahiti/o
~ano
Taĥ/o
Tais
taj/o
\~lando
\~landano
tajd/o
alta ~o
basa ~o; malalta ~o
inter~a zono
morta ~o
sizigia ~o
tajfun/o
tajg/o
Tajhang/o
Tajjŭan/o
tajl/i
~(ad)o
~isto
brodo~i
ŝton~isto
tajlor/o
~a
~i
~ino
teatro~o
Tajlor/o
~a
\~ismo
tajp/i
~ado
~aĵo
~eca
~ilo
~ist(in)o
el~ilo
tele~i
tele~ilo
Tajpe/o
Tajvan/o
tak/i
tak/o
takel/o
takeometr/o
~io
taki/
~grafo
~kardio
~metro
takipne/o
taks/i
~a
~o
~ado
~aro
~ilo
~isto
mis~i
ne~ebla
sen~a
sub~i
tro~i
taksi/o
taksi/o
taksimetr/o
taksis/o
taksodi/o
takson/o
taksonom/o
~io
taksus/o
bera ~o; ordinara ~o
takt/o
~a
~e
~ero
~ilo
unu~a; du~a; tri~a; ...
laŭ~e
sen~a
taktik/o
~a
~isto
taktism/o
tal/o
tal/o
~(o)fitoj
talam/o
talant/o
talar/o
talent/o
~a
~ulo
taler/o
Tales/o
tali/o
ĝis~e
tali/o
Tali/o
taliktr/o
Talin/o
talisman/o
talitr/o
talium/o
talk/o
~i
Talmud/o
\~isto
talon/o
talp/o
~a
~edoj
~ejo
talus/o
~i
talveg/o
tam/o
ordinara ~o
tamandu/o
tamarik/o
manaa ~o
tamarind/o
tamarisk/o
tamaziĥt/o
tambur/o
~i
~ado
~ego
~isto
~umo
brodo~o
ĉef~isto
tamburin/o
~i
tamen
Tamiz/o
tampon/o
~i
~ado
tamtam/o
~i
tamul/o
~a
\~io
tan/i
~ado
~ant(aĵ)o
~ejo
~ilo
~ino
~isto
~acido
gajlo~ino
tanacet/o
ordinara ~o
tanagr/o
Tanagr/o
tandem/o
~e
tang/i
~o
~ado
Tanganjik/o
~io; ~lando
tangar/o
tangent/o
direkta ~o
ko~o
arko~o
tanĝ/i
~anto
~a
Tangŝan/o
Tanĝer/o
#tanino
tank/o
~isto
kontraŭ~a
tanka/o
tantal/o
~ato
Tantal/o
\~igi
~iga
~ige
tantiem/o
Tantr/oj
~ismo
Tanzani/o
tapet/o
~i
~ado
~isto
tapiok/o
tapir/o
tapiseri/o
tapiŝ/o
~i
~eto
~isto
mur~o
preĝo~o
rul~o
skrap~o
vaks~o
taps/o
tapsi/o
tar/o
~i
kun~a
sen~a
tar/o
taraksak/o
oficina ~o
tarantel/o
tarantul/o
tard/a
~ulo
tardigrad/oj
Tarent/o
tarif/o
~i
~aro
Tarim/o
Tarkvini/o
Tarn/o
tarok/o
~oj
Tarpej/o
tars/o
~algio
Tars/o
tarsi/o
Tarŝiŝ/o
tartan/o
tartan/o
Tartar/o
tartr/o
~ata acido
boro~ato
Tartuf/o
\~o
tarz/o
~a
~ito
tas/o
~ego
sub~o
bek~o
kaf~o; te~o
pesil~o
task/o
~i
Tasmani/o
Tass/o
Taŝkent/o
tatam/o
tatar/o
~a
\~io; \~ujo
ta ta ta
tatu/i
~(ad)o
~(aĵ)o
tatu/o
taŭ
taŭon/o
taŭg/i
~a
~e
~(ec)o
ne~a
sen~a
sen~aĵo
sen~ulo
taŭr/o
\~o
~a
~isto
Taŭrid/o
Taŭrus/o
taŭtologi/o
taŭtomer/o
~eco; ~ismo
taŭz/i
~(ad)o
~eti
dis~i
tavern/o
tavol/o
~diko
~aro
~ego
~eto
~igi
~igo
~iĝi
oblikva ~iĝo
de~iĝi
kruc~iĝo
sub~o
sur~o
ozon~o
turbid~o
tazet/o
Tbilis/o
t.e.
te/o
~acoj
~ino
~ismo
~ujo
~arbo
~maŝino
buter~o
team/o
~a
teatr/o
~a
~aĵo
~amanto
filmo~o; kino~o
ombro~o
pup~o
somer~o
Teb/o(j)
teba/a
~ismo
~ino
Tebaid/o
ted/i
~o
~a
~adi
~iĝi
~ulo
tedeum/o
tefigram/o
teflon/o
teg/o
~a
~i
~ado
~aĵo
mal~i
re~i
kusen~o
ligno~i
puŝ~aĵo
vimen~i
tegenari/o
doma ~o
tegment/o
~a
~i
~isto
sen~a
sub~o
grop~o
ŝov~o
vizier~o
tegol/o
~i
~ejo
~aranĝaj
Tegu/o
Tegucigalp/o
tegument/o
Teh(e)ran/o
teĥnik/a
teism/o
teist/o
tek/o
ovo~o
tekil/o
tekneci/o
teknik/o
~a
~eco
~isto
~ologio
bio~o
elektro~o
fito~o
konstru~o
lum~isto
psiko~o
radio~o
son~isto
zo(o)~o
teknikolor/o
teknokrat/o
~io
teknologi/o
~a
bio~o
teknopati/o
teks/i
~a
~ado
~aĵo
~ebla
~ejo
~ilo
~isto
~uma
~umo
~umaĵo
~omaŝino
en~i
en~itaĵo
tra~i
Teksas/o
tekst/o
~a
~i
~ilo; ~oprilaborilo; ~programo
hiper~o
kun~o
laŭ~e
sen~a
tekstil/a
tekstur/o
tekton/o
granda ~o
tekton/o
~a
~ismo
~iko
~ika
plat~ismo
tel/o
Tel-Aviv/o
tele/
~skopo
~skopa
radio~skopo
telefon/o
~a
~i
~aĵo
~io
~ist(in)o
disko~o
poŝ~o
radio~io
strat~o
telegraf/o
~a
~i
~aĵo
~io
~ia
foto~io
radio~io
telegram/o
telekinez/o
teleks/o
~i
Telemaĥ/o
telemark/o
telematik/o
telemetr/o
~i
~io
telencefal/o
teleologi/o
teleoste/oj
telepati/o
~a
teler/o
~aro
~forma
akvo~o
teleskop/o
telestik/o
teleŭtospor/o
#televidi
televizi/o
telfer/o
~a
~i
teli/o
~sporo
~(o)micetoj
telkel/e
telofaz/o
telope/o
telugu/o
telur/o
~ito
tem/o
~a
~i
~as
~igi
~aro
ekster~a
tem/o
tembr/o
temerar/a
Temis
Temistokl/o
temp/o
~a
~as
~eto
~umi
~umilo
al~igi
antaŭ~a
antaŭ~e
ĉiu~e
de~e de
dum~a
duoniĝ~o
for~iĝi
inter~o
inter~e
por~a
post~a
pra~o
sam~a
sam~eco
sam~ulo
sen~a
sia~e
unua~a
ali~e
as-~o
ĝusta~a
ĝusta~e
is-~o
jar~o
lasta~e
lerno~o
liber~o
lim~o
liver~o
longa~e
nun~o
nun~a
nun~e
os-~o
provo~o
real~a
spac~o
verbo~o
temper/i
~o
~e
temper/i
temperament/o
~a
temperatur/o
~a
tempest/o
~i
tempi/o
~a
~osto
templ/o
\~o
\~ano
temporal/o
tempur/o
ten/i
sin ~i
~o
~ado
~anto
~ejo
~ema
~iĝi
~iĝo
~ilo
~isto
~ujo
al~o
al~iĝi
antaŭ~i
de~i
de~iĝemo
el~i
en~i
en~o
for~i
for~o
kun~iĝi
kune~i
mal~i
neel~ebla
nere~ebla
re~i
sin~o; sin~ado
sinde~o
sub~i
sub~o
sub~ado
sub~anto
sub~ilo
alto~o
bon~i
fajrel~a
frukto~ejo
krisol~ilo
libro~ado
libro~anto; libro~isto
man~ilo
marel~a
maŝ~ilo
meblo~ejo
memor~i
paŝ(o)~i
pied~o
ŝraŭb~ilo
ŝtrumpo~ilo
vesto~ejo
viv~i
viv~o
tenac/a
tenajl/o
~eto
tenar/o
tend/o
~aro
~umi
tenden/o
aĥila ~o; kalkanea ~o
~ito
~otomio
tendenc/o
~a
tendr/o
tenebr/o
~a
tenebri/o
Tened/o
tener/a
~eco
Tenerif/o
Tenesi/o
tenesm/o
teni/o
~a
~icido
~ozo
tenis/o
~i
~ejo
gazon~o
tablo~o
tenno/o
~ismo
tenon/o
tenor/o
~a
~ulo
tens/o
tensi/o
~a
hiper~o
hipo~o
hipo~igilo
~metro
~metrio
alt~a
bas~a
puŝ~o
tensor/o
tent/i
~o
~a
~anto
~iĝo
tentakl/o
tenur/o
~ano
teobrom/o
~ino
Teodice/o
teodolit/o
Teodor/o
Teodora
Teodozi/o
~a
Teofil/o
teofilin/o
Teognis/o
teogoni/o
teokrat/o
~io
~ia
Teokrit/o
teolog/o
~io
~ia
teorb/o
teorem/o
teori/o
galoja ~o
~a
~e
~adi
~isto
~ulo
aro~o
inform~o
kvantum~o
nombro~o
teozof/o
~io
tepal/o
tepid/a
~ejo
ter/o
alkala ~o
malofta ~o; rara ~o
\~o
~a
~e
~aĵo
~aĵisto
~ido
~kolora
\~o-Nova
al~igi
al~iĝi
el~igi
el~iĝi
en~igi
en~igo
en~igisto
en~iĝi
ne~a
sen~a
sub~a
sub~aĵo
super~a
sur~a
sur~igi
sur~iĝi
trans~a
alun~o
hum~o
sek~o
vizaĝal~e
tera/
terafoz/o
~edoj
terakot/o
~a argilo
terapeŭt/o
~iko
terapi/o
~isto
bio~o
aktino~o
aromo~o
elektro~o
fito~o
fokus~o
foto~o
fiziko~o
frido~o
hipnoto~o
insulino~o
kelato~o
kemi~o
kinezo~o
kinezo~isto
kolapso~o
konvulsi~o
kortiko~o; kortizon~o
kuri~o
labor~o
lum~o
mekaniko~o
mokso~o
orkido~o
ozon~o
planto~o
psiko~o
radium~o
radio~o
sero~o
sun~o
termo~o
varmo~o
teraplan/o
terapsid/oj
terari/o
teras/o
~e
terat/o
~ogena
~ologio
~omo
teravad/o
terbi/o
tercet/o
terci/o
tercian/a
terciar/a
~o
tercin/o
terebint/o
~ino
~ina esenco
~arbo
tered/o
teren/o
~a
Terenci/o
Terez/o
tergal/o
teri/oj
ali~oj
pra~oj
teriak/o
teritori/o
~a
ekster~a
term/o
term/oj
termi/o
eŭ~o
hipo~o
hiper~o
Termidor/o
termik/a
elektro~o
termin/o
~a
~aro
~aristo
~ologo
~ologio
Termin/o
terminal/o
~a
terminali/o
terminator/o
termistor/o
termit/o
~ejo
termit/o
termo/
~gena
~genezo
~grafo
~metro
~skopo
Termopil/oj
termos/o
termostat/o
tern/i
~o
~iga
ternar/a
teromorf/oj
teror/o
~a
~e
\~o
~ismo
~isto
~i; ~izi
terpen/o
terpin/o
terpineol/o
Terpsikor/o
Tertulian/o
terur/o
~a
~e
~i
~aĵo
~eco
~iĝi
Tesali/o
Tesalonik/o
Tesl/o
\~o
Tespis/o
test/o
~i
signifikanco~o
testacel/o
testament/o
\~o
~i
~a
~aĵo
testik/o
~ito
~ujo; ~sako
testosteron/o
testud/o
marĉa ~o
~e
~aĵo
~uloj
mar~o
-tet/
teta
tetan/o
~igi
tetani/o
tetanos/o
anti~a
Tetis/o
tetr/o
tetr/
tetra/
tetra/o
tetragon/a
tetragoni/o
tetragram/o
tetralen/o
tetraklin/o
tetralogi/o
tetraon/o
~edoj
tetrark/o
~ejo
~io
tetrastil/a
tetril/o
teŭg/o
teŭkri/o
teŭton/o
~a
tez/o
Teze/o
ti
ti/o
~a
~a-~a
~aĵo
tial
~, ĉar; ~, ke
~a
tial/o
tiam
~a
~ulo
tiamin/o
Tianŝan/o
tiar/o
tiazol/o
Tiber/o
~ano
trans~a
Tiberi/o
Tiberiad/o
~a Lago
Tibesti/o
Tibet/o
~a
~ano
tibi/o
~ingo
~karno
Tibisk/o
Tibul/o
tibuŝen/o
Tician/o
Tiĉin/o
tie
~ k ~; ~ k ĉi ~
~a; ĉi-~a
~ulo
tiel
~a
~e
ties
Tiest/o
tif/o
ekzantema ~o
~oida
~oido
~ulo
para~o
tife/o
Tiflis/o
tifon/o
tig/o
limbeca ~o
~eto
sen~a
sen~igi
flor~(et)o
foli~(et)o
ĝermo~o
plum~o
volvo~o
tigl/o
tigr/o
~ino
~ostria
Tigris/o
tik/o
tik/o
tikl/i
~a
~adi
~(ad)o
~iĝema
tiksotrop/a
~eco
tiktak/o
~i
til/o
~i
tilandsi/o
usneoida ~o
tilbur/o
tild/o
tili/o
tilit/o
tim/i
ne ~i
~o
~a
~egi
~ego
~ema
~em(ec)o
~eto
~ig(ad)i
~iĝi
~inda
~ulo
antaŭ~i
ek~i
for~igi
mal~a
ne~igebla
sen~a
sen~e
tromal~a
birdo~igilo
dio~a
dio~o
kulis~o
timal/o
timbal/o
~isto
Timbu/o
Timbuktu/o
timele/o
timian/o
ordinara ~o
~olo
timid/a
mal~a
timin/o
timol/o
timon/o
duobla ~o
~eto
~paro
Timor/o
Orienta ~o
Timote/o
timpan/o
~a
~ismo
~ito
~osto
timpanon/o
Timur/o
timus/o
tin/o
~eto
~isto
tinam/o
~oformaj
tindr/o
tine/o
~edoj
tini/o
tink/o
tinktur/o
~a
~i
~ado
~ejo
~isto
tinn/o
tint/i
~a
~(ad)o
~igi
~ilo
~ilaro
ek~i
krak~i
tin tin tin
tinunkol/o
tinus/o
ruĝa ~o
blanka ~o
obeza ~o
tio/
tiofen/o
tiol/o
tiom
~a
~aj
tion/o
di~ato
tetra~ato
tionil/o
tip/o
~a
~aro
~igi
~ografo
~ografio
~ografia
~ografiejo
~ometro
~ologio
laŭ~a
pra~o
galvano~o
normo~o
pres~o
sero~o
tiptologi/o
tipuan/o
tipul/o
~edoj
tir/i
sin ~i
~o
~a
~adi
~ado
~egi
~iĝi
~ilo
al~i
al~o
de~i
dis~i
ek~i
el~i
el~(ad)o
el~(aĵ)o
el~ilo
en~i
for~i
for~iĝi
kun~i
kun~iĝi
re~i
re~iĝi
re~iĝo
supren~i
sur~i
tra~i
trans~i
aer~o
arĉ~o
boto~ilo
bros~o
buton~ilo
dento~ilo
laĉ~ilo
kontel~o
kork~ilo
kovro~i
penik~o
sangel~i
Tir/o
tirad/o
tiraljor/o
tiran/o
~a
~i
~eco
~io
Tiran/o
tiratron/o
tiravir/o
~i
tire/o
~otomio
Tiren/a
tireoid/o
Tirezi/o
tiristron/o
tiro/o
~genea
~tropa
tiroid/o
~ismo
~ito
~ektomio
~ostimula
~stimulino
para~o
tiroksin/o
Tirol/o
~a
Sud-~o
tirozin/o
tirs/o
Tirte/o
Tis/o
Tisb/o
Tit/o
~o-Livio
Tit/o
titan/o
~ato
Titan/o
\~a
Titania
titi/o
Titikak/o
titol/o
~a
~i
~aro
~uloj
sub~o
titr/o
~i
titular/a
tiu
~ k ~
tizan/o
tizanopter/oj
tizanur/oj
Tjanĝin/o
Tjanŝan/o
tju!
tjurk/o
~a
tlasp/o
tmez/o
TNT
toast/o
Tobi/o
tobogan/o
tof/o
kalka ~o
tofe/o
tog/o
Togol/o; Togoland/o
tohuvabohu/o
toĥar/o
Tokaj/o
\~o
tokat/o
tokel/o
Toki/o
tokoferol/o
tokonom/o
toks/o
~a
~i
~ado
~eco
~iĝi
~iĝemulo
~omanio
~omaniulo
~ologo
~ologio
anti~o
kontraŭ~o
sen~igi
sen~igado
tele~o
tele~ado
toksin/o
anti~o
endo~o
kontraŭ~o
neŭro~o
tol/o
~a
~aĵo
~aĵistino
sur~igi
drat~o
fon~o
gum~o
kanab~o
lak~o
pak~o
vaks~o
vel~o
Toled/o
toler/i
~o
~ebla
~eco
~ema
~em(ec)o
ne~ebla
ne~ateco
ne~ema
Tolstoj/o
Tolu/o
\~o
~a balzamo
~eno
~idino
~ilo
~olo
butilhidroksi~eno
trinitro~eno
-tom/
~io
~izi
mikro~o
Tom/o
~ismo
~isto
tomahok/o
toman/o
Tomas/o
tomat/o
~a
tomb/o
~a
~ejo
~isto
~oloko
~oŝtono
el~igi
en~igi
sen~a
trans~a
amas~ejo
tombak/o
tombol/o
tomograf/o
~io
ton/o
~igi
~alto
duon~o
krom~o
mis~o
pedal~o
sen~a
unu~a
bon~a
tonal/o
~a
~eco
du~eco
mult~eco
ne~a; sen~a
tond/i
~a
~o
~ado
~ilo
~isto
~omaŝino
ĉirkaŭ~i
de~i
el~i
for~i
pri~i
tondr/i
~as
~o
~a
~ado
ek~i
fulmo~o
tonel/o
~aro
tonem/o
Tong/o
toni/o
~igo
~iga; ~dona
hiper~a
hipo~a
sam~a
sen~o
tonik/o
super~o
tonik/o
tonk/o
~a fabo
Tonkin/o
tonsil/o
~ito
~ektomio
tonsur/o
~i
tonus/o
top/o
topaz/o
orienta ~o
topik/o
~igi
topik/o
topinambur/o
topograf/o
~i
~io
~ia
topolog/o
~io
toponimi/o
topor/o
tor/o
Tor/o
Tora/o
torak/o
~a
cefalo~o
torĉ/o
~a
~ingo
tord/i
~o
~a
~aĵo
~eco
~ilo
~iĝi
~ometro
dis~i
dis~o
el~i
for~i
mal~i
artik~o
eben~i
eben~iĝo
kol~iĝo
kun~i
kol~ulo
lig~o
prem~i
streĉ~i
tore/i
~ado
~isto
toreador/o
torent/o
~a
~e
~i
~eco
pluv~o
torf/o
~ejo
tori/o
Toriĉel/o
torij/o
Torin/o
torinok/o
Torkemad/o
tormentil/o
torn/i
~ado
~ilo
~isto
el~i
tornad/o
tornistr/o
Toront/o
torped/o
~i
~ŝipo
kontraŭ~ŝipo
torpor/o
tors/o
tort/o
~eto
~ujo
~ofundo
lardo~o
tortikol/o
tortilj/o
tortrik/o
~edoj
tortur/o
~i
~ado
~ejo
~ilo
~isto
toskan/o
~a
\~io; \~ujo
tost/o
~i
Tot/o
total/a
~e
~o
~ismo
totalizator/o
totem/o
~a
~ismo
toŭfu/o
tpr!
tra
~e
~igi
trab/o
~a
~aĵo; ~aro
~eto
~izi
~umita
antaŭ~aĵo
ĉef~o
apog~o
bar~o
firsto~o
glito~o
latis~o
plugil~o
profil~o
rul~o
trabant/o
trabekl/o
trac/o
trace/o
~i
~ado
trad/o
trad/i
tradeskanti/o
tradici/o
~a
~e
~i
~ismo
traduk/i
~o
~a
~ado
~ebla
~ilo
~into
~isto
mis~i
traf/i
~o
~a
~e
~ebla
~iĝi
~ite!
mal~i
mal~o
mis~i
nemal~ebla
trafik/o
~i
~ilo
~taŭga
trag/o
tragant/o
tragedi/o
~a
~isto
tragelaf/o
tragik/a
~o
tragikomedi/o
tragol/o
~edoj
tragopog/o
tragopogon/o
porefolia ~o
traĥe/o
traĥin/o
traĥit/o
Trajan/o
trajektori/o
trajn/o
~estro
sub~o
ekspres~o
pasaĝer~o
var~o
trajt/o
trak/o
~a
el~iĝi
parko~o
sak~o
trak/o
\~io
trakci/o
trake/o
~ofitoj; ~oplantoj
~ito
~oido
~uloj
trakeli/o
trakin/o
trakit/o
trakom/o
trakt/i
~(ad)o
~adi
~aĵo
ek~i
inter~i
pri~i
daten~ilo
traktat/o
traktor/o
traktus/o
tram/o
~vojo
~vojisto
tramel/o
tramontan/o
tramp/o
~i
trampolin/o
tranc/o
~i
ek~i
tranĉ/i
~as
~o
~a
~ado
~aĵo
~ilo
~ilaro
~ita
al~i
ambaŭ~a
de~i
de~a
de~aĵo
dis~i
el~i
el~o
en~i
for~i
mis~o
pri~i
tra~i
cigar~ilo
hak~ilo
kontur~i
pan~(aĵ)o
paper~ilo
rul~ilo
vejno~o
tranĉe/o
trankvil/a
~e
~o
~eco
~igi
~igaĵo
~iĝi
mal~a
mal~(ec)o
mal~igi
mal~iĝi
re~iĝi
trans
~a
~e
~o
~aĵo
~igi
~igo
~igilo
~iĝi
~ulo
mal~
ne~igebla
transakci/o
transcend/a
~i
transduktor/o
transept/o
transfuz/i
~o
transgres/o
Transilvani/o
transistor/o
transit/o
~a
~e
~i
~isto
transitiv/a
~igi
ne~a
translaci/o
~a
~i
~aĵo
transmisi/i
~o
~ilo
inter~ilo
#transmutacii
transpir/i
~(ad)o
transpon/i
~o
~aĵo
#transporti
Transval/o
transvers/a
~e
~o
trap/o
Trap/o
~ano
trapez/o
~isto
~oido
tra ra ra
trat/o
~i
trateratra!
traŭb/o
traŭmat/o
psika ~o
~a
~ismo
~izi
~ologio
travertin/o
travesti/i
~o
~a
Trazimen/o
tre
~a
~o
~ege
Trebizond/o
tred/i
~ilo
tref/o
trejn/i
~ado
~iĝi
~iĝo
~isto
trem/i
~o
~a
~ado
~ego
~eti
~igi
ek~i
ter~o
trema/o
trematod/oj
tremel/o
tremol/o
tremolit/o
tremp/i
~adi
~ado
~iĝi
tren/i
sin ~i
~ado
~aĵo
~iĝi
el~i
for~i
kun~i
Trent/o
~a
~io
treonin/o
trepan/o
~i
~ado
trepid/i
treponem/o
pala ~o
~ozo
~icido
tret/i
~(ad)o
sur~i
akvo~i
Trevir/o
trezor/o
~ejo
~isto
tri
~a
~e
~o
~obla
~oble
~obliĝi
~ono
~onigi
~opo
~opa
~ope
~opismo
~teto
~ulo
~iliono
~jara
\~unuo
tri/
triad/o
triakontan/o
trias/o
trib/o
~a
~ano
tribadism/o
tribo/
~metrio
tribord/o
~e
~anoj
tribrak/o
tribun/o
tribunal/o
tribunus/o
~a
tribut/o
~i
~ulo
triceps/o
triceratop/o
trici/o
tridakn/o
Triest/o
#trifolio
trifori/o
triftong/o
trigl/o
~edoj
triglif/o
trigon/o
trigon/a
trigonel/o
trigonometri/o
~a
sfera ~o
triĥ/o
triĥin/o
triĥofit/o
triĥopter/oj
trik/o
~ozo
~omicetozo
~opatio
~oplazio
trik/i
~ado
~ilo
~maŝino
kun~i
mal~i
trik(v)etr/o
trikin/o
triklin/a
trikofit/o
~ozo
trikolom/o
#trikoloreto
trikopter/oj
trikot/o
trikromi/o
triktrak/o
#trikuspida
#trikvetro
tril/o
~i
trili/o
trilion/o
trilobit/oj
trilogi/o
trimaran/o
trimestr/o
~a
tring/o
Trinidad/o k Tobag/o
Trinitat/o
~ano
trink/i
~o
~ado
~aĵo
~ebla
~ejo
~eti
~igi
~ujo
el~i
mal~i
am~aĵo
birdo~ejo
lakto~ejo
lek~i
trinom/o
triod/o
triolet/o
trip/o
~ejo
~isto
rok~oj
tripang/o
tripanosom/o
Tripitak/o
~ulo
triplikat/o
#triploida
Tripol/o
~a
~io
trips/o
tripsin/o
~ogeno
triptik/o
triptofan/o
Triptolem/o
trirem/o
trism/o
Trismegist/o
#trisoma
trist/a
~o
~eco
Tristan/o
trit/o
trit/o
triti/o
tritik/o
~a
bovin~o
triton/o
triton/o
triton/o
tritur/o
triumf/o
~i
~a
triumvir/o
~aro
triv/i
trivial/a
~aĵo
~eco
~igi
tro
~a
~e
~o
~i
~aĵo
~igi
mal~o
Troad/o
trobador/o
Trocki
~ismo
~isto
trofe/o
trofi/o
hiper~o
hiper~a
hiper~i
hipo~o
trofoneŭroz/o
trog/o
~eto
erc~o
stal~o
trogi/o
troglodit/o
trogon/o
~oformaj
Troil/o
Troj/o
~a
~a ĉevalo
~ano
~anoj
~io
trokanter/o
trokar/o
troke/o
~a
tri~o; kvar~o; kvin~o; ses~o; ok~o
trokiter/o
trokle/o
trol/o
trol/o
trole/o
troli/o
tromb/o
~ozo
~ektomio
trombidi/o
~edoj
~ozo
trombin/o
trombocit/o
trombon/o
valvo~o
ŝov~o
tromel/o
tromp/i
~i sin
~o
~a
~e
~ado
~aĵo
~anto; ~into
~iĝi
~iĝo
~isto
~ito
sen~a
okul~e
tron/o
\~oj
~i
de~igi
sur~igi
-trop/
trop/o
tropeol/o
tropidonot/o
tropik/o
~oj
~a
~lando
inter~a
tropism/o
tropopaŭz/o
troposfer/o
trot/i
~o
~ado
~igi
~ilo
trotuar/o
~(um)i
trov/i
sin ~i
~o
~aĵo
~ebla
~iĝi
~iĝo
~ito; ~itulo
~itejo
el~i
el~o
re~i
bon~o
tru/o
~a
~i
~ado
~eto
~etaro
~ilo
~hava
el~igi
aer~o
bombo~o
bor~o
brak~o
buton~o
cel~o
hom~o
kol~o
laĉ~o
lini~i
naz~o
oleo~o
paf~o
pug~o
son~o
spir~o
ŝpruc~o
ŝuto~o
vermo~o
voj~o
trubadur/o
trud/i
~(ad)o
~ema
~iĝi
~iĝema
al~i
al~iĝema
al~ilo
el~i
el~a
en~a
en~iĝi
en~iĝanto; en~ulo
ne~iĝema
truf/o
~i
~ejo
ŝajn~o
truk/o
~i
~ado
~maŝino
trul/o
~eto
trum/o
trump/o
trumpet/o
~i
dis~i
trunk/o
~a
~i
~aro
~eto
bazo~o
centro~o
vinber~o
trup/o
~oj
~unuo
helpo~oj
ĵaz~o
kiras~oj
linio~oj
trus/o
trusken/o
trust/o
~i
~igi
mal~igado
trut/o
ts!
tsetse/o
TTT
tualet/o
~a
~i
~ejo
~ujo
tuareg/o
tub/o
aŭda ~o
elektrona ~o
floema ~o; kribra ~o
orela ~o
utera ~o
~a
~i
~aro
~ara
~eto
~ingo
~isto
~izi
~forma
mikro~eto
nano~o
du~a
aer~o
agordo~o
ampol~o
bildo~o
dren~o
ellas~o
elektron~o
fum~o
genu~o
kamen~o
kamen~isto
lum~o
nivel~o
parol~o
pluv~o
prov~o
serpent~o
spermo~etoj
suĉ~o
malŝargo~o
vom~o
tuber/o
~a
~aĵo
~eto
~iĝo
~plena
multo~uloj
har~o
tuberkul/o
~ino
~inizado
~izado
~ozo
akuta miliaria ~ozo
~oza
~ozulo
tuberos/o
tubj/o
Tucidid/o
tuĉ/o
~i
~ado
Tudor/o
~a
tuf/o
~a
~iĝanta
plum~o
Tuileri/oj
tuj
~a
~e
tuj/o
~ano
~olo
~ono
tujops/o
tuk/o
~aĉo
antaŭ~o
brusto~o
buŝ~o
gudro~o
kovro~o
lit(o)~o
man~o
morto~o
naz~o; poŝ~o
saliv~o
teler~o
teler~eto
tualet~o
tablo~o
vindo~o
viŝ~o
tukan/o
tuku/o
tul/o
fon~o
tularemi/o
Tule/o
tuli/o
tulip/o
~arbo
Tull/o
Tulon/o
tulu/o
~a
Tuluz/o
tumor/o
tumul/o
tumult/o
~a
~i
~iĝi
tun/o
~aro
tundr/o
tunel/o
~i
strat~o
vent~o
tungsten/o
tunguz/o
tunik/o
~uloj
muk~o
ser~o
Tuniz/o
~io
tur/o
~eto
ĉef~o
akvo~o
Babel~o
dom~o
gvat(o)~o
lum~o
pulvo~o
sonoril~o
Tur/o
~lando
turb/o
~i
~omaŝino
fingro~o
turban/o
turbelari/oj
turbid/o
~a
~tavolo
turbin/o
~a
turbul/i
~(ad)o
~a
~ema
turd/o
griza ~o
nigra ~o
ruĝaksela ~o
~edoj
kanto~o
rok~o
visko~o
turg/a
~eco
mal~a
sub~a
turgesk/o
Turing/o
Turingi/o
turism/o
~a
~i
eko~o
ciklo~o
turist/o
turk/o
~a
\~io; \~ujo
Turkestan/o
turkis/o
~a
turkmen/o
\~ujo; \~io
turmalin/o
turment/i
~o
~a
~ado
~adi
~iĝi; ~i sin
el~i
turn/i
sin ~i
~o
~a
~ado
~adi
~ebla
~iĝi
~iĝo
~iĝadi
~ilo
~ita
ĉirkaŭ~i
de~i
de~i sin
de~iĝi
el~i sin; el~iĝi
el~iĝo
el~iĝema
for~i
for~iĝi
re~i
re~iĝi
re~e
re~ebla
sende~e
trans~i
akvo~iĝo
akvo~uloj
bolto~ilo
disko~ilo
fronto~o
kap~o
kap~a
kap~iĝo
parol~o
senco~o
sorto~o
sraŭb~ilo
vento~o
voj~o
turne/o
~i
turnedos/o
turniket/o
turnir/o
am~o
~ejo
turp/a
turt/o
tus/i
~(ad)o
anti~a
tusilag/o
tuŝ/i
~o
~ado
~anta
~ebla
~eti
~iteco
~otima
ek~i
ek~o
inter~iĝi; kun~iĝi
ne~umino
ne~ebla
ne~ita
re~i
facil~e
flug~i
kor~i
kor~a
ter~o
tut/a
~e
~o
~aĵo
~eco
en~e
super~o
Tuval/o
tvid/o
u
-u
~-modo
Uaz/o
ubikv/a
ubliet/o
udmurt/o
\~io
udon/o
UEA
ued/o
Uesant/o
uest/o
uf!
Ugand/o
ugr/o
~a
finn(o)-~a
ugvis/o
uhu!
-uj/
~o
ujgur/o
ukaz/o
ukij/o
ukrain/o
\~ujo; \~io
ukulel/o
-ul/
~o
ulamban/o
ulan/o
Ulanbator/o
ulcer/o
~a
~eto
~iĝo
uleks/o
ulem/o
Ulis/o
ulm/o
ulmari/o
uln/o
~a
ultimat/o
ultra/
ultramar/o
ulul/i
~(ad)o
ulv/o
laktuka ~o
~oficoj
-um/
~o
~i
Umar/o
umbel/o
~eto
kunmeta ~o
umbelifer/oj
umbilik/o
~a
umbilikari/o
umbr/o
umbr/o
\~io
~a
ume/o
~ujo; ~arbo
umjak/o
umlaŭt/o
UN/o
unaŭ/o
unc/o
unci/o
uncial/o
~a
undek/
undari/o
Undin/o
Unesk/o
ung/o
~i
~ego
~ilaro
~uloj
~osto
krur~o
ungol/o
ungvent/o
uni/o
uniform/o
unik/a
~aĵo
Unikod/o
unikorn/o
Uniks/o
unison/o
unit/o
unitari/a
~ano
~ismo
univers/o
~a
universal/a
~aĵo
~eco
~igi
~ismo
universitat/o
~a
~ano
unkt/i
-unt/
unu
~a
~e
~aaĵo
~aeco
~aulo
~aklasa
~ataga
ne ~
~o
~aĵo
~eco
~igi
~iĝi
~iĝo
~obla
~oble
~opa
~taga
re~igi
Tri~o
mon~o
poŝt~iĝo
unuar/a
Unuel
unut/o
uok/o
Upaniŝad/oj
upas/o
~arbo
uperkut/o
Upsal/o
upsila
upup/o
~edoj
ur/o
ur/o
~(o)genera
~ografio
~ologo
~ologio
~ata acido
~ato
~atemio
uracil/o
uragan/o
~a
~i
urak/o
Ural/o
~a
Uran/o
urani/o
trans~a
Urani/o
uranil/o
uraninit/o
uranism/o
urb/o
~a
~ano
~aneco
~ego
~estro
~eto
~odomo
~oplanismo
antaŭ~o
ĉef~o
ĉirkaŭ~o
kun~aĵo
sam~ano
sub~o
art~o
ban~o
grand~o
ĝarden~o
haven~o
lim~o
naskiĝ~o
sankt~oj
stapl~o
urbaniz/i
~ado
~isto
urdu/o
ure/o
~ato
~azo
~emio
~ido
tio~o
ured/o
~aloj
~osporo
~osporujo
uremi/o
uretan/o
ureter/o
~ito
uretr/o
~ito
ureus/o
urĝ/i
~a
~e
~o
~aĵo
~eco
(hospital)~ejo
~iĝi
(medicin)~istoj
(akcident)~ulo
seks~o
uri/o
uri/o
Urija
urin/o
~a
~i
~ado
~ato
~ejo
~ujo
~ologio
~ometro
~oreo
~oskopio
lit~ado
urli/o
urn/o
cindro~o
urodel/oj
urogal/o
urotropin/o
urs/o
~a
~ino
\~ino
formik~o
lav~o
mar~o
Ursul/o
~anino
urtik/o
~i
~ado
~eca
urtikari/o
Urugvaj/o
Urumĉi/o
uruŝi/o
~i
-us
~-modo
uskl/o
~eco
usne/o
Uson/o
~a
~ano
ustaŝ/o
ustilag/o
~aloj
-ut/
uta/o
long~o
Utah/o
utaj/o
Utamar/o
Utarpradeŝ/o
uter/o
~a
~ito
ekster~a
sam~a
Utik/o
util/a
~e
~o
~i
~aĵo
~eco
~igi
~ismo
mal~a
mal~o
mal~i
ne~a
ne~igebla
sen~a
sen~eco
medimal~aĵo
Ut-Napiŝtim
Utnoa
Utopi/o
\~o
~a
~ulo; ~isto
utrikl/o
utrikulari/o
uv/o
urs~o
uve/o
~ito
uvertur/o
uvul/o
~a
uz/i
~o
~adi
~ado
~(at)aĵo
~ateco
~ebla
~indikoj; ~instrukcioj
ek~i
el~i
el~iĝi
for~i
malbon~i
mis~i
ne~ebla
re~i
tro~i
frukt~i
frukt~o
man~i
uzanc/o
uzbek/o
\~io
uzin/o
~i
uzukap/i
~o
uzur/o
~i
~a
~isto
uzurp/i
~(ad)o
~anteco
uzurpator/o
ŭ
~o
ŭa!
Ŭat/o
\~o
v
~o
duobla ~o; ĝermana ~o
vaĉ/o
~i
vad/i
~ado
~ejo
tra~i
Vaduz/o
vadjang/o
vafl/o
~eto
~ilo; ~ofero
krem~o
vag/i
~a
~o
~(ad)o
~adi
~anto
~isto; ~ulo
~otomio
ek~i
el~i
for~i
tra~i
erar~i
gap~i
vagabond/o
~eco
Vagadugu/o
vagin/o
~a
~ito
~ismo; ~algio
vaginal/o
~ito
Vagner/o
~a
vagon/o
~aro
~eto
trans~iĝi
bagaĝ~o
bufed~o
frid~o
kanguru~o
karbo~o
kuŝ~o; lit~o
motor~o
motor~aro
plat~o
poŝt~o
var~o
vaiŝj/o
vajc/o
vajd/o
~a; ~blua
Vajmar/o
~a Respubliko
Vajoming/o
vajr/o
kontraŭ~o
vak/i
~a
~(ant)eco
~igi
~ado
vakame/o
vakari/o
vakcin/o
bovina ~o; Jenera ~o
~a
~i
~ado
~ilo
re~i
entero~o
sero~ado
vakcini/o
vaker/o
vaks/o
~a
~i
abel~o
~imaŝino
modlo~o
orel~o
parafin~o
sigel~o
ski~o
ter~o
vaku/o
~a
~metro
alt~o
vakuol/o
val/o
~eto
al~e
al~i
sek~o
valabi/o
valaĥ/o
\~io; \~ujo
\~io
Vald/o
~ano
~ismo
Valdemar/o
Valenc/o
Valenci/o
Valencien/o
~a
valent/o
~a
Valenten/o
Valentinian/o
valer/o
~ata acido
~laktono
Valeri/o
valerian/o
oficina ~o
valerianel/o
valet/o
Valez/o
Valezi/o
~anoj
valg/a
Valhal/o
valid/a
~i
~eco
~igi
~iĝi
eks~iĝi
eks~iĝo
valin/o
valiz/o
~eto
~ujo
Valkiri/o
Valmiki/o
valon/o
~a
\~io; \~ujo
valor/o
~i
~a
~aĵo
~igi
laŭ~a
malpli~eco
multe~a
pli~o
plus~o
re~igi
sam~a
sen~a
sen~aĵo
sen~igi
sen~ulo
alt~a
grand~a
hak~o
interŝanĝ~o
kresto~o
lim~o
merkat~o
mez~o
aritmetika mez~o
pen~i
uz~o
pinto~o
Valparais/o
Valpurg/o
~a
vals/o
~i
Valter/o
valut/o
valv/o
~a
~eto
du~uloj
vamp/o
vampir/o
~ino
~ismo
van/a
~e
~aĵo
~eco
~igi
vanad/o
vand/o
vanda/o
vandal/o
~eco; ~ismo
Van-Dejk/o
~a
Vandegraf/o
vanel/o
vanes/o
vang/o
~a
~ego
~osto
sur~o
puf~a
sid~o
vanil/o
~a
~i
~ino
Vankuver/o
~-Insulo
vant/a
~aĵo
~eco
~igi
~iĝi
vanu/i
Vanuatu/o
vapor/o
~a
~i
~aĵo
~eto
~igi
~igilo
~iĝi
~iĝema
~umi
~izi
~forta
~metro
~premo
el~iĝi; for~iĝi
el~ilo
var/a
var/o
~ejo
nutro~oj
skribo~o
ŝut~oj
var/o
Var/o
varan/o
~edoj
Varanasi/o
varang/o
varap/o
varb/i
~ado
~isto
vareng/o
varf/o
vari/i
~o
~a
~ado
~aĵo
~anco
~anto
~igi
~igebla
kun~anco
ne~a
~kolora
~ometro
kultivo~o
variabl/o
stokasta ~o
variaci/o
variant/o
varicel/o
variete/o
~a
varik/o
~a
~etoj
skroto~o
Varingjen/o
variol/o
~oido
~ulo
varlet/o
varm/a
~o
~eco
~eca
~ega
~ege
~ego
~ejo
~eta
~iga
~igi
~igilo
~iĝi
~umi
~oeliga; ~oprodukta
~oeniga; ~okonsuma
~eltena
~oestiga
~okonduka
~oondo
ek~iĝo
mal~a
mal~o
mal~eco
mal~ega
mal~eta
mal~eto
mal~etigi
mal~igi
mal~igilo
mal~igujo
mal~iĝi
mal~umi
mal~umo
ne~a
pri~a
re~igi
super~igi
tro~igi
brul~o
fando~o
mez~a
varp/o
~i
~ero
~ringo
Varsovi/o
vart/i
~(ad)o
~ejo
~ist(in)o
kun~ito
Varun/o
vasabi/o
vasal/o
~eco
Vaserman/o
vask/o
vask/o
~a
vaskul/o
neperfekta ~o
perfekta ~o
~a
~aro
~(ar)izi
~ito
ĉil~o
vast/a
~aĵo
~eco
~igi
~igo
~igaĵo
~iĝi
dis~igi
dis~ig(ad)o
dis~iĝi
geografia dis~iĝo
spacotempa dis~iĝo
mal~a
mal~eco
mal~igi
mal~igo
mal~igaĵo
pli~igi
Vaŝington/o
~io
Vaŝti
vat/o
~i
suker~o
Vat/o
\~o
sen~a
~horo
~metro
~sekundo
kilo~o
kilo~horo
Vaterl/o
Vatikan/o
~a
vatt/o
Vaŭd/o
vav/o
vaz/o
fand~o
~aro
kuir~o
nokto~o
sango~o
trink~eto
vaz/o
vazelin/o
vazistas/o
vazopresin/o
ve!
~o
~(ad)i
~spiri
hejm~o
Veber/o
\~o
Ved/oj
~a
vedant/o
veft/o
~ero
veg/o
Veg/o
veget/i
~a
~ado
~aĵo
~aĵa
~aĵaro
~aĵismo
~aĵano
vegetal/o
~ino
~ismo
vegetar/a
~ano
~ismo
vehikl/o
~a
~i
vejn/o
~a
~i
~aro
~eto
~ito
intra~a
vek/i
~o
~a
~iĝi
~iĝo
~iteco
veksil/o
~ologio
vekt/o
timon~o
vektor/o
~a
vel/o
~a
~(ad)i
~aro
~preta
~veturi
antaŭ~o
ek~i
reĝ~o
velar/o
veld/i
~maŝino
velen/o
Velington/o
velk/i
~a
~(ad)o
~ema
~igi
~inteco
~ozo
for~i
ne~ema
velociped/o
velŝ/o
velter/a
velur/o
~a
ven/i
~o
~ebla
~igi
~onta
al~i
al~o
antaŭ~i
de~i
de~o
de~igi
el~i
en~i
en~igi
inter~i
inter~o
inter~ismo
kun~i
kun~o
kun~ejo
kun~igi
laŭde~e
nere~ebla
nere~igebla
ne~o
post~i
re~i
re~o
re~igi
re~poŝte
senre~e
altede~a
amkun~o
bon~a
bon~o
bon~igi
datre~o
miksde~a
tekun~o
vesperkun~o
venad/o
Vencesla/o
vend/i
~o
~a
~ado
~anto
~ejo
~iĝi
~ist(in)o
ĉio~ejo
dis~i; el~i
for~i
ne~ebla
re~i
am~istino
farbo~ejo
flor~ejo
flor~isto
frukto~isto
legom~isto
libro~ado
meblo~isto
Vende/o
~ano
Vendemier/o
vendet/o
vendred/o
Veneci/o
~a
~lando
venen/o
~a
~i
~ado
~eca
~iĝo
~imuna
anti~o
kontraŭ~o
mem~ado; sin~ado
Vener/o
\~a
\~ologio
venere/a
Venezuel/o
venĝ/i
~o
~a
~ado
~anto
~ema
venial/a
venk/i
~o
~a
~anto
~igi
~iĝi
~into
~ito
dis~i
mal~o
ne~ebla
vent/o
~a
~as
~aĵo
~ego
~ega
~eto
~umi
~umilo
~umilforma
~ummaŝino
al~e
sen~o
sub~e
gren~umaĵo
larg~o
ventol/i
~ado
~ejo
~ilo
Ventoz/o
ventr/o
~a
~aĉo; ~ego
dis~iĝo; el~iĝo
sub~o
dik~a
ventrikl/o
Venus/o
vepr/o
~a
~ejo
sen~igi
ver/o
~a
~e
~aĵo
~eco
~ema
~igi
~iĝi
~ismo
~ama
kontraŭ~aĵo
mal~a
mal~(aĵ)o
vivo~a
Verakruc/o
verand/o
veratr/o
blanka ~o
nigra ~o
verb/o
~igi
help~o
verbask/o
verben/o
hibrida ~o; ĝardena ~o
Kanada ~o
La-Plata ~o; odora ~o
oficina ~o
citron~o
verbesin/o
verbezen/o
verd/a
\~a
~o
~i
~aĵo
~eco
~ejo
~eta
~igi
~iĝi
~ulo
botel~a
celadon~o
ĉiam~a
verdigr/o
~a
verdikt/o
~i
Verdun/o
verg/o
~i
or~o
Vergili/o
verk/i
~o
~ado
~aro
~eto
~isto
ĉef~o
re~i
majstro~o
tragedi~isto
Verlen/o
verm/o
~oj
anti~aĵo; kontraŭ~aĵo
~a
~aro
~oborita; ~otrua
~oforma
~opikita
faden~oj
har~oj
lum~o
plat~oj
ter~o
vermiĉel/oj
vermifug/o
vermiljon/o
~a
vermis/o
Vermont/o
vermut/o
vernaci/o
vernaliz/i
~o
vernier/o
vernis/o
~i
Veron/o
veronal/o
Veronez/o
veronik/o
oficina ~o
Veronik/o
vers/o
~a
~i
~aĵo
~ego
~eto
~isto
~duono
~farado
dek~o; ok~o; kvar~o; tri~o
Versajl/o
versal/o
versi/o
versikl/o
verst/o
verŝ/i
~(ad)o
~iĝi
~ilo
~isto
dis~i
el~i
el~iĝi
en~i
pri~i
super~i
sur~i
trans~i
fand~i
ofer~i
sango~o
vert/o
vertag/o
vertebr/o
~a
~aro
~uloj
inter~a
sen~uloj
vertic/o
kompleta kvar~o
verticil/o
~a
pseŭdo~o; ŝajn~o
~aranĝa
verticili/o
vertig/o
vertiĝ/o
~i
~odona
vertikal/a
~o
~eco
~ilo
vertrag/o
veruga/o
veruk/o
~ozo
verumontan/o
~ito
verv/o
~a
sen~a
vesel/o
vesp/o
~edoj
rabo~o
Vespazian/o
vesper/o
~a
~e
~as
antaŭ~o
ĉiu~e
vespert/o
vespertilion/o
~edoj
vespr/o
vest/o
~i
~aĉo
~ado
~aĵo
~ejo
~iĝi
mal~i
re~i
sen~igi
sen~iĝi
sub~o
super~o
trans~i sin
ali~i
kap~o
lit~o
masko~i
nove~ita
orden~o
rajd~o
ŝtormo~o
tali~o
Vest/o
vestal/o
Vestfali/o
~a
vestibl/o
vestiĝ/o
Vestminstr/o
veŝt/o
vet/i
~o
~e
~aĵo
~oficejo
~peristo
pri~i
veter/o
veteran/o
veterinar/o
~a
veto/o
~i
vetur/i
~(ad)o
~ebla
~igi
~igebla
~igisto
~ilo
akvuma ~ilo
al~i
ĉirkaŭ~i
ek~i
el~i
en~i
en~ejo
for~i
kun~i
preter~i
re~i
sur~i
tra~i
trans~i
aer~ado
akvo~e
akvo~ilo
ĉel~ilo
ĉerko~ilo
dom~ilo
glit~ilo
kurier~ilo
loĝ~ilo
mar~i
naĝ~ilo
pet~i
post~ilo
poŝto~ilo
spac~ilo
ŝarĝo~ilo
ŝip~i
tren~ilo
vel~i
vezani/o
Vezer/o
vezik/o
~a
~e
~eto
~iga
~iĝi
aer~eto
gal~o
naĝ~o
sap~o
vezir/o
ĉef~o
Vezuvi/o
vi
~a
viadukt/o
viand/o
~a
buljona ~o
~aĵo
~ejo
~isto
sen~a
buĉo~o
ĉas~o
rip~o
viatik/o
vibr/i
~o
~a
~ado
~igi
~ilo
~atoro
vibraci/o
vibrafon/o
vibri/o
vibris/o
viburn/o
laŭro~o
lentano-~o
vic/o
aritmetika ~o
geometria ~o
harmona ~o
~a
~i
~e
~e al
~ero
~igi
~iĝi
~montra
al~iĝi
en~iĝi
ekster~e
laŭ~e
sia~e
sur~igi
unu~e
unua~e
anser~e
atendo~o
task~a
vici/o
kultiva ~o
vid/i
~o
~a
~ado
~ate-~ote
~aĵo
~ebla
~eble
~ebligi
~ema
~igi
~igilo
~iĝi
~inda
~indaĵo
~al~e
~ama
antaŭ~i
ek~i
el~o
el~iĝi
inter~iĝi
laŭ~e
neantaŭ~ebla
ne~ate
ne~ebla
preter~i
re~i
re~o
re~igi
retro~ilo
sen~a
tele~i
tele~o
tele~ilo
tra~i
tra~o
tra~a; tra~ebla
unu~e
unua~e
akre~a
bel~ejo
klar~a
nigra~ulo
nokto~a
nokto~eco
okul~ebla
tag~a
vide/o
~aĵo
vidv/o
~a
~eco
~iĝi
~ino
~ineco
~iniĝi
Vien/o
~a
vigil/i
vigl/a
~i
~ado
~eco
~igi
~iĝi
mal~a
mal~eco
mal~igi
mal~iĝo
pli~igi
re~igi
vigvam/o
vign/o
vikar/a
vikari/o
episkopa ~o
ĉef~o
viking/o
vikstremi/o
viktim/o
Viktor/o
~io
~ino
~ina
viktuali/o
vikun/o
vil/o
~a
~igi
vila/o
vilaĝ/o
~a
~ano
~estro
lad~o
Vilemurb/o
Vilhelm/o
~ino
vill/o
Viln/o
vimen/o
flava ~o
~aĵo
vimpl/o
vin/o
~a
~eca
~ejo
~isto
~ologo
~ologio
~bero
moskatela ~bero
~bera
~beraro
~berejo; ~berĝardeno
~beristo
~berujo; ~arbusto
~berbranĉo
~bertrunko
~folio
agav~o
desert~o
glaci~o
miel~o
muskat~o
muskat~bero
palm~o
pir~o
pom~o
rekremento~o
riz(o)~o
sek~beroj
spic~o
ŝaŭm~o
tablo~o
vinagr/o
~a
~i
~ujo
riz~o
Vincent/o
vincetoksik/o
oficina ~o
vinĉ/o
ankro~o
vinĉestr/o
Vinĉi
vind/o
~i
~ado
~aĵo
~iĝi
el~iĝi
re~i
vindas/o
Vindhuk/o
vinil/o
vinjet/o
vink/o
eta ~o
Madagaskara ~o
~amino
vinkt/o
~i
vinkul/o
vintr/o
~a
~e
~i
tra~i
viol/o
odora ~o
~a
~ego
trikolora ~o
trans~a
ultra~a
violent/a
~e
~o
~i
ne~a
violon/o
~i
~isto
~ujo
violonĉel/o
~i
~isto
~ujo
vip/o
~i
~ado
~eto
rajdo~o
vipak/o
viper/o
~edoj
vipur/o
vir/o
~a
~e
~aro
~eco
~iĝi
~ino
~ina
~ineco
~inejo
~iniĝi
~ingo
~ulino
krom~o
krom~ino
ĉeval~o
kapro~o
virg/a
\~o
~eco
~ulo
~ulino
\~ulino
mal~igi
Virgil/o
Virgini/o
virĝinal/o
virial/o
virjon/o
viroz/o
virt/o
~a
~e
~eco
~ulo
mal~o
mal~a
mal~igi
mal~ulo
Virtemberg/o
virtual/a
virtuoz/o
~eco
virulent/a
~eco
virus/o
enkromosoma ~o
libera ~o
~ero
~ologo
~ologio
~ozo
retro~o
ultra~o
viscer/o
~aĵo
visigot/o
visk/o
blanka ~o; ordinara ~o
~eca
Amerika ~o
viski/o
Viskonsin/o
viskoz/a
~o
~aĵo
~eco
~ometro
vist/o
visteri/o
Vistul/o
viŝ/i
~o
~ado
~ilo
de~i
el~i
el~iĝi
for~i
for~iĝi
man~ilo
plum~ilo
vitro~ilo
Viŝnu/o
vit/o
vina ~o
~acoj
~ejo
~ologio
Vit/o
vital/a
~ismo
vitamin/o
antipelagra ~o
antiskorbuta ~o
~a
~ologio
~oterapio
sen~ozo
vitel/o
unu~aj
vitilig/o
vitr/o
~a
~i
~aĵo
~eca
~igi
~iĝi
~isto
sen~a
dom~o
drat~o
fum~o
kovro~o
lakto~o
munto~o
okul~oj
sekurec~o
vitral/o
roz~o
vitre/o
~a
vitrin/o
vitriol/o
~a
~i
~oleo
Vitruvi/o
viv/i
~o
~a
~e
~uo
~ado
~anto
~eco
~ejo
~ema
~eti
~igi
~ulo
~ulicido
~odona
~oplena
~ipova
dum~a
ĝis~i
kun~i
kun~ant(in)o
mal~a
por~aĵo
post~i; super~i; trans~i
re~i
re~igi
re~iĝi
sen~a
sen~igi
sen~iĝi
tra~i
tra~aĵo
bon~anto
liber~ulo
long~eco
vivari/o
viver/o
~edoj
vivisekci/o
viz/o
vizaĝ/o
~a
~aĉo
~eto
du~a
vizi/o
~i
~ulo
vizier/o
vizit/i
~o
~e
~adi
~anto
~ejo
pun~i
rond~ado
surpriz~o
vizon/o
Eŭropa ~o
vjel/o
Vjentjan/o
vjetnam/o
\~io
vjol/o
Vladimir/o
Vladivostok/o
voandze/o
vobl/i
~igi
~igilo
voĉ/o
~a
~e
~i
duon~a
duon~e
plur~e
sen~a
unu~a
brust~o
kap~o
plen~e
vodevil/o
~eto
vodk/o
Vogez/oj
voj/o
\~o
~a
~i
~aro
~eto
~isto
~ulo
apud~a; ĉe~a
ĉef~o
ĉirkaŭ~o
de~iĝi
dis~iĝo
dum~e
duon~e
en~igi
sen~a
sub~o
super~o
sur~e
aŭto~o
fer~o
fer~a
fer~isto
flos~o
glit~o
Lakto~o
land~o
magnet~o
rel~o
rundo~o
seg(il)~o
segad~o
ŝpar~o
tag~o
tram~o
val~e
vetur~o
vojaĝ/i
~o
~a
~anto
~ilaro
~isto
ek~i
kun~anto
tra~i
afer~o
kaŝ~anto
pied~i
rond~o
tien~o
vojevod/o
~io; ~ujo
Vojvodin/o
vok/i
~o
~a
~ado
~isto
~iteco
al~i
al~o
al~iĝo
el~i
el~o
el~iva
kun~i
ne~ite
nere~ebla
re~i
kontrol~o
vokal/o
duon~o; kvazaŭ~o
vokativ/o
vokoid/o
ne~o
vokt/o
vol/i
~o
~a
~e
~e ne~e
~ado
~eto
kontraŭ~a; malgraŭ~a; preter~a
laŭ~a
mal~i
mem~a
ne~a
pli~i
sen~a
bon~i
bon~a
liber~a
malbon~a
propra~a
sci~i
sci~o
sci~a
sci~e
sci~emo
sci~ema
sci~eco
volan/o
Volapuk/o
~aĵo
volatil/a
volb/o
depremita ~o; korbansa ~o
krania ~o
superlevita ~o
~a
~i
~iĝi
barel~o
eĝ~o
volejbal/o
Volfgang/o
volfram/o
Volg/o
volitiv/o
volont/e
~eco
~ulo
ne~e
volovan/o
~eto
volt/o
~metro
kilo~o
super~i
elektron~o
Volta/o
\~a
\~metro
foto~a
Volta/o
~lando
volte/o
Volter/o
~a
~ano
\~anismo
volum/o
volumen/o
volupt/o
~a
~e
~i
~aĵo
~eco
~ema
~igi
~ama; ~avida
volut/o
volv/i
~i sin
~o
~a
~ado
~aĵo
~iĝi
~iĝo
~oplanto
ĉirkaŭ~i
dis~i
daŭrigebla dis~o
dis~iĝi
dis~iĝo
el~i
el~aĵo
~iĝa nombro
en~i
dekstren~iĝa
inter~i
kun~i
kun~aĵo
mal~i
maldekstren~iĝa
naturdis~o
supren~i
amper~o
rul~aĵo
volvariel/o
volvok/o
volvul/o
vom/i
~(ad)o
~(it)aĵo
~iga
~arbo
~nukso
el~i
vombat/o
vomer/o
vomit/o
vor/i
-~a
-~anto
~ema
-~uloj
Vorarlberg/o
vork/o
vormian/o
vort/o
\~o
~a
~aro
~aristo
~ero
~eto
~igi
~umi
~(o)riĉa
ali~e
duon~e
duon~o
laŭ~a
unu~e
agit~o
frap~o
fremd~o
kap~o
kruc~o
nombro~o
pas~o
prunto~o
signal~o
ŝtop~o
tabel~o
vost~o
vortic/o
vorticel/o
vost/o
~a
~e
~umi
sen~a
sen~uloj
afusto~o
ĉeval~o
har~o
hirundo~a
hirund~ulo
hundo~o
lir~ulo
ponard~uloj
pone~o
ruĝ~ulo
silk~ulo
ŝip~o
volvo~a
vulpo~o
vot/o
~i
~ofero
Votan/o
vrak/o
aŭto~ejo
vring/i
el~i
~ilo
vuajerism/o
vual/o
~i
~eto
~iĝi
sen~a
sen~igi
kul~o
Vuhan/o
vukeri/o
vulgar/a
~aĵo
~eco
~igi
~ulo
Vulgat/o
Vulkan/o
\~o
~a
~eca
~ismo
~ologo
~ologio
fend~o
ŝild~o
vulkaniz/i
vulp/o
arkta ~o
blua ~o
mar~o
mustel~o
step~o
vultu/a
vultur/o
malnovmonda ~o
novmonda ~o
orel~o
monaĥ~o
vulv/o
~a
~ito
vund/i
~o
~a
~ado
~ebla
~eto
~ito
ne~ebla
sen~a
brul~i
brul~o
mordo~o
paf~i
prem~o
ungo~i
Vurtemberg/o
Vusi/o
z
~o
zabajon/o
Zadig/o
Zagreb/o
Zair/o
~io
Zakari/o
Zakint/o
zakusk/o
Zambez/o
Zambi/o
Zamenhof/o
~a
\~eco
\~ismo
Zanzibar/o
zap/i
zaporog/o
Zaragoz/o
Zaratuŝtr/o
ze/o
~ino
zebr/o
zebu/o
Zefir/o
\~o
Zeĥarja
zekin/o
Zeland/o
Nov-~o
zelkov/o
zelot/o
zemstv/o
zen/o
zenan/o
zenan/o
zend/o
zenit/o
~a
Zener/o
Zenon/o
zeolit/o
Zepelin/o
\~o
zepto/
zeta
zeta/
zeŭgm/o
Zeŭksis/o
Zeŭs/o
\~o
~edoj
~oformaj
zibel/o
~aĵo
zibet/o
zidovudin/o
zigen/o
zigofil/o
zigom/o
zigomicet/oj
zigomikot/oj
zigospor/o
zigot/o
zigurat/o
zigzag/o
~a
~i
zim/o
Zimbabv/o
zimbalon/o
zingibr/o
oficina ~o
~i
zini/o
eleganta ~o
zink/o
~a
~i
~ado
~ato
~isto
zip/o
~i
zirkon/o
zirkoni/o
zizel/o
zizif/o
jujub~o
lotuso~o
zlot/o
zo/o
~oforma
~ologo
~ologio
~ologia
proto~o
proto~oj
proto~ozo
sporo~oj
zo/o
Zoe
zoarc/o
zodiak/o
~a
Zohar/o
Zoil/o
zom/i
~o
zon/o
pelva ~o
piedira ~o
skapola ~o
~a
~i
~eto
~ego
flank~o
hor~o
ĵartel~o
kartoĉ~o
krur~o
led~o
mam~o
sav~o
sekur~o
sel~o
ter~o
zonul/o
#zoologo
zoomorf/a
zorg/i
~o
~a
~ado
~anto
~ato
~ema
~igi
~ilo
antaŭ~i
mal~i
pri~i
pri~ado
sen~a
sen~e
sen~eco
sen~ejo
medi~o
zori/o
Zoroastr/o
\~ismo
zoster/o
zuav/o
pontifika ~o
zulu/o
\~lando
zum/i
~a
~oj; ~ado
Zurik/o

Komputeko